Have any questions? Contact us

+359 2 988 3639

Training of Trainers in BulgariaОбучение на обучители в България

July 31, 2010 by News, Youth Policies, Youth Trainings No Comments

dsc_9177An international training of trainers was held from 17th to 22nd of June 2010 in Sozopol, Bulgaria. The training gathered 18 participants from Bulgaria, Greece, Italy, Hungary, Denmark and Spain around the theme of Mainstreaming anti-racist awareness in all spheres of youth work.

The Training of Trainers is an important part of the Youth against Racism project and is organized in order to prepare trainers for the following in-country training seminars. That’s the most important aim and the reason it is organized.

Main aim: To prepare the trainers for designing, implementing and evaluating in-country trainings for mainstreaming anti-racism in the activities of youth organizations.

Specific objectives:

  • To raise awareness and upgrade capacity of the participants on the issues of Human rights, racism and minorities;
  • To present educational tools and methods for teaching Human Rights and anti-racism with young people;
  • To build skills in designing educational programme along with other trainers’ competences for teaching Human  rights and anti-racism;
  • To put the participants in the project context and prepare them for the follow-up: in-country trainings, anti-racist organizational policies, online campaign.

The training consisted of 4 full working days. The training was designed on the principles of non-formal education. It used interactive methods with two aims: 1) to raise awareness and build knowledge, skills and attitude within the group of participants; and 2) to present various techniques, that could be later used by the trainers themselves in the in-country training seminars and after that

dsc_9515През юни, в Созопол, 18 участниците от България, Гърция, Дания, Италия, Испания и Унгария се включиха в международно обучение за обучители, организиран в рамките на проекта „Младежи срещу расизма” на тема Внедряване на анти-расистка чувствителност във всички сфера на младежката работа.

Обучението за обучители е важна част от проекта и беше организиран за да подготви обучители, които да се включат в националните обучителни семинара във всяка от държавите партньори по проекта.

Основна цел: Да подготви обучителите за изготвянето, изпълнението и оценяването на националните обучителни семинари за внедряване на антирасизъм в дейностите на младежките организации.

Специфични цели:

  • Да повиши чувствителността и капацитета на участниците относно въпросите за човешки права, расизъм и малцинства;
  • Да представи образователни инструменти и методи за преподаване на човешки права и антирасизъм с млади хора;
  • Да изгради умения в изготвянето на образователни програми съвместно с други обучители за преподаването на човешки права и антирасъзъм;
  • Да запознае участниците със съдържанието на проекта и да ги подготовки за по-нататъшните дейности: национални обучителни семинари, антирасистки организационни политики, онлайн кампания.

Обучението се състя от 4 пълни работни дни и беше изработен на принципа на неформалното образование. Използваха се интерактивни методи насочени към: 1) повишаване и изграждане на капацитет, умения и отношение сред участниците и 2) да представи различни видове техники, които по-късно могат да бъдат ползвани от тях по време на националните семинари.