Have any questions? Contact us

+359 2 988 3639

Main conclusions from the YAR International WorkshopОсновни изводи от международната среща “Младежи срещу расизма”

April 27, 2011 by News, Youth Trainings No Comments

Charming, uh?

The mainstreaming of anti-racism through youth organizational policies is a good start, but the existence of the policy itself (in the form of declaration, document, code of conduct, etc.) is not always enough of a guarantee that an organization is more inclusive. Yet, there are various ways to support anti-racism without leaving the profile of your own organization.

These are some of the main conclusions of the International Workshop “Mainstreaming anti-racist awareness in youth work” that took part in Hungary. The encounter took place between 16th and 19th of March 2011 and was hosted by the YAR partner Hungarian Association for Community Development. The workshop gathered together 36 people – representatives of the involved youth organizations and the project partners of the project “Youth against Racism”. The aim of the workshop was to present the best organizational policies, to share experience on their impact and to explore other ways of mainstreaming anti-racism in youth work.

Working hard

The sharing between the participants gave a general overview of how the project went in the six different European countries involved and gave space to discuss differences and similarities. The participants came to the point that the situation in the different countries varies in terms of perceptions and thematic of racism-related issues in the youth sphere. But one thing is similar – there is no country where this problem does not exist. Furthermore, in all the countries education (training) and networking turned out to be crucially important for mainstreaming anti-racism. Essentially, this led to the conclusion that the created networks (regionally, nationally and internationally) within the YAR project have a great potential and ways of keeping them alive (or even strengthen and expand them) should be thought.

For more information on the workshop, please check the full report in the CharmLoad section.

Включването (мейнстриймингът) на анти-расизъм чрез младежки организационни политики е добро начало, но съществуването на политиката сама по себе си не винаги гарантира, че една организация е по-отворена и гостоприемна. Въпреки това има множество начини за подкрепянето на анти-расизъм в една организация без тя да изоставя профила си и сферата си на работа.

Това са някои от основните изводи от международната среща „Включване на анти-расистка чувствителност в младежката сфера”, която се проведе в Унгария. Срещата протече между 16 и 19 март 2011 година и беше домакинствана от Унгарската асоциация за общностно развитие. Включиха се 36 души – представители на включени в проекта „Младежи срещу расизма” младежки организации и партньори. Основната цел на срещата беше да представи добри организационни политики, да позволи споделяне на опит за въздействието от тези политики и за да обсъди други начини за включване на анти-расистки мерки в младежката сфера.

Working hard

Споделянето между участниците  даде представа затова как проектът „Младежи срещу расизма” протича в шестте въвлечени европейски държави, като бяха обсъдени приликите и разликите. Участниците стигнаха до заключението, че ситуацията в различните държави варира от гледна точка на това какви са възприятията и „горещите” въпроси, свързани с расизма, в младежката сфера. Но едно нещо е беспорно еднакво навсякъде – няма държава, в която такъв проблем да не съществува. Освен това във всички държави обучението и работата в мрежа се открояват като изключително вацжни за мейнстриймингът на анти-расистка чувствителност. Това доведе и до извода, че създадените в рамките на проекта „Младежи срещу расизма” мрежи (регионални, национални и международна) имат огромен потенциал и трябва да се обмислят начини за тяхното функциониране в бъдеще (а защо не и подсилване и разширяване).

За повече информация за работната среща вижте пълния отчет в секцията CharmLoad. (само на английски)