Have any questions? Contact us

+359 2 988 3639

6 countries gather in Hungary to exchange CHARM6 държави се събират в Унгария, за да обменят ЧАР

March 10, 2011 by News, Online Campaign No Comments

Representatives of youth organizations from 6 European countries will gather in Civil College (Kunszentmiklós-Kunbábony) in Hungary from 16th to 19th March 2011 to exchange CHARM.

The international workshop “Mainstreaming anti-racism in all spheres of youth work” will gather around 30 people – representatives of the involved youth organizations and the project partners of the project “Youth against Racism”. The aim of the workshop is to present the best organizational policies, to share experience on their impact and to explore other ways of mainstreaming anti-racism in youth work.

The workshop is organized within the framework of the Youth againsted Racism project and is hosted by the project partner from Hungary – Hungarian Association for Community Development.

Specific objectives of the workshop:

  • To provide space for sharing good practices and experience in designing youth anti-racist organizational policies in Europe;
  • To present the experience of different organizations in involving young people into anti-racism;
  • To explore other opportunities for mainstreaming anti-racist awareness in the youth work in Europe;
  • To allow networking among various youth organizations and institutions, mainstreaming anti-racism in their work.

See summary of the preliminary agenda on the CHARMload section.Представители на младежки организации от 6 европейски държави ще се срещнат в Kunszentmiklós-Kunbábony, Унгария, от 16 до 19 март 2011, за да обменят помежду си ЧАР.

Международната конференция “Мейнстрийминг на анти-расизъм в младежката сфера” ще събере над 30 души – представители на младежки и партньорски организации от проекта “Младежи срещу расизма”. Целта на конференцията е да представи най-добрите организационни политики, да предостави място за споделяне на опит от тяхното прилагане и да се обсъдят други начини за включването на анти-расизъм в младежката сфера.

Конференцията се организира в рамките на проекта “Младежи срещу расизма” и е домакинствана от проектния партньор от Унгария – Hungarian Association for Community Development.

Специфични цели на конференцията:

  • Да предостави място за споделяне на добри практики и опит при разработването на младежи анти-расистки организационни политики в Европа;
  • Да представи опита на различни организации при въвличането на млади хора в идеята за анти-расизъм;
  • Да проучи други възможности за включване на анти-расистка чувствителност в младежката сфера в Европа;
  • Да даде възможност за свързване в мрежа на различни младежки организации и институции, които включват анти-расизъм в своята работа.

Изтеглете предварителната програма на конференцията от секцията CHARMload.